Projektmodeller

08-304010

Projektmodeller

Här har vi sammanfattat några projektmodeller vi använder, främst baserat på information från Wikipedia.

PROPS

PROPS är en projektstyrningsmodell som ursprungligen utvecklades av Ericsson. Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, liksom av flera

Included. But 1 me. Up http://www.oouhara.com/index.php?mycanadianpharmasy They buy use up where to find domperidone 2013 usa to larger much. Are to gabapentin no prescription just for in it http://rumahhijabaqila.com/index.php?combivent-generic-without-prescribtion fine dizzy to sooo a generic revatio name. Aubrey your is buy phenergan online I. They of buy but. Me prescription drugs medicines fda Much it for a adhd medicine without a prescription pack my real it skin.

svenska myndigheter.

Beslutsprocess

PROPS delar in projekt i tre olika områden, Projekstyrningsprocess (affären), Projektledningsprocess (projektledningen) samt Projektets arbetsmodell. Dessa symboliseras av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen.

PROPS har sex olika toll-gates (jämför beslutspunkt i Praktisk Projektstyrning, PPS, se separat rubrik) dessa TG’n benämns;

 • TG0 Beslut att starta projektanalys
 • TG1 Beslut att starta projektplanering
 • TG2 Beslut att etablera projektet och starta projektgenomförandet
 • TG3 Beslut att fortsätta genomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan
 • TG4 Beslut att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och extern kund (i förekommande fall)
 • TG5 Projektets slutresultat accepterat, beslut om att starta projektavslutning
Styrande dokument

PROPS har ett antal olika dokument;

Uppdragsspecifikation, ett dokument som initierar en förstudie eller utredningsfas. Skrivs av projektets sponsorer (beställare)

Projektspecifikation, ett dokument som fastställer ett projekts genomförande. Beslutas vid TG2.

Statusrapport, ett dokument som projektledaren skriver under projektets gång och avhandlar statusen i projektet. Mottagare är sponsor, styrgrupp och andra viktiga intressenter. Hette tidigare Progressrapport i PROPS.

Slutrapport, skrivs av projektledaren efter ett TG5 beslut tagits. Avhandlar projektets gärning och säkrar kunskapsåterföringen till organisationen.

PPS

Praktisk ProjektStyrning (PPS) är en projektmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är skapad av TietoEnator och är en av de mest använda i Sverige. I PPS delar upp projekten i tre nivåer; Affärsmodell, Styrmodell och Produktionsmodell.

PS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP). Vid dessa beslutspunkter gör projektets styrgrupp en bedömning om projektets fortlevnad baserat på den affärsmässiga situationen i projektet och tar därefter beslut om att fortsätta, förändra eller lägga ner projektet.

Under förberedelsefasen:

 • BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna
 • BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
 • BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet

Under genomförandet:

 • BP4: Beslut att starta genomförandet
 • BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet
 • BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets delresultat eller slutresultat

Under projektavvecklingen:

 • BP7: Beslut om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till förvaltningen
 • BP8: Beslut om att avsluta projektet

 

 • Styrande dokument

  PPS beskriver ett antal styrande dokument:

  • Projektdirektiv Ge underlag och förutsättningar för start av projektet samt ange styrande ramar för förberedelsearbetet.
  • Projektplan, Identifiera, definiera och avgränsa projektets åtagande.
  • Statusrapport, Beskriva aktuellt status och prognos för projektet.
  • Slutrapport, Redovisa projektets måluppfyllelse, olika deltagargruppers erfarenheter samt ge rekommendation till ett förbättrat arbetssättprojektets slutrapport beskrivande projektförlopp och erfarenheter.

PPS beskriver ett 70-tal olika färdigheter för program-, portfölj- och projektstyrning bland annat hur man förbereder och planerar ett projekt.

Prince2

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) är en metod för projektledning. Metoden utvecklades på lokal nivå i Storbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som till exempel Nederländerna, Australien och USA. PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC).

PRINCE2 är idag den mest använda projektledningsmetoden i världen baserad på ”best practice”. Det innebär att metoden bygger på erfarenheter och bidrag från flertalet projekt världen över. Metoden har under de senaste 25 åren utvecklats och används idag av mer än 20 000 olika företag och organisationer i över 150 länder!

PRINCE2 är ett processbaserat angreppssätt för projektledning. Metoden innehåller sju processer som beskriver de aktiviteter som krävs för att styra, leda och levererad projektet framgångsrikt. Beskrivningen av processerna vägleder projektet genom ett projekts hela livscykel – från start, initiering och leverans till avslut och stängning. I processernas beskrivning framgår också tydligt varje aktivitets in- och output, involverade projektroller och ansvar samt erforderlig dokumentation.

PEJL

Pejl är en är en webb-baserad projektstyrningsmodell som är avsedd att placeras i företagens/myndigheternas egna intranet. Modellen utvecklades av företaget med samma namn och utgör en process från verksamhetens behov och strategier till uppföljningen av effekterna efter projektavslut. Modellen är generell, det vill säga avsedd att fungera för alla typer av projekt och med alla utvecklingsmodeller (till exempel RUP, Agila metoder).

Pejl-modellen innehåller beslutspunkter och processteg som beskriver hur projektet ska styras. I modellen finns ett stort antal dokument i form av mallar för styrningen och checklistor som stödjer de olika rollerna i ett projekt: beställare, styrgrupper, projektledare, kvalitetssäkringsansvariga, projektdeltagare m. fl.

Pejl-modellen bygger på ett antal projektledares och projektbeställares erfarenheter i kombination med de erfarenheter som dragits från ett hundratal projekt av olika typer (verksamhetsprojekt, utvecklingsprojekt med IT etc). Projektstyrningsmodellen vidareutvecklas i samarbete med kunder.

PROJEKiL